Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby każdy z
odwiedzających naszą stronę www wiedział, kto i w jaki sposób
przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy najważniejsze
informacje.
1. Administrator danych osobowych
• Administratorem Państwa danych osobowych jest CT-CARD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, z siedzibą w
01-971 Warszawie, ul. Farysa 15 B.
• można się z nami kontaktować w następujący sposób:
➢ listownie: 01-971 Warszawa, ul. Farysa 15 B,
➢ za pośrednictwem adresu e-mail:
daneosobowe@ct-card.pl,
➢ telefonicznie: [+48] 22 835 05 05.
2. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
• wyrażoną zgodą [art. 6 pkt 1 lit a RODO]
lub/i [art. 9 pkt 2 lit a],
• zawartymi umowami [art. 6 pkt 1 lit b RODO],
• realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
[art. 6 ust 1 lit c RODO],
• prawnie uzasadnionym interesem Administratora
[art. 6 ust 1 lit f RODO],
• wypełnieniem obowiązków i wykonywaniem szczególnych
praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy
[art. 9 ust 2 lit b RODO].
3. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych będą:
• podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy
przy przetwarzaniu danych:
➢ biuro świadczące usługi księgowo-kadrowe,
➢ firmy odpowiedzialne za obsługę systemów
informatycznych, aplikacji,
➢ firmy świadczące usługi BHP, ADR, ochrony przed pożarem,
➢ firmy świadczące usługi w zakresie ochrony środowiska,
• inni Administratorzy:
➢ firmy świadczące usługi prawne, audytowe,
➢ firmy świadczące usługi kurierskie, posiadające status
operatora pocztowego,
➢ podmioty medyczne, świadczące usługi z zakresu
medycyny pracy,
• podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa
[ZUS, KAS, Straż Graniczna, PIP, Sądy, Policja].
4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren EOG.
5. Sposób zbierania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:
• bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane
niezbędne do realizacji zawartych umów, zlecenia, realizacji
zamówienia,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji
papierowej.
6. Profilowanie
Administrator deklaruje, że nie wykorzystuje w swojej działalności
narzędzi Google w związku z tym nie prowadzi kampanii
remarketingowych, nie prowadzi profilowania zachowania
użytkowników strony www.
7. Okres przechowywania danych osobowych
• do czasu wycofania udzielonej zgody,
• przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez
okres wymagany przepisami prawa
[dokumentacja pracownicza –50 lat lub 10 lat,
realizacja zamówienia – 6 lat], jednak nie dłużej niż do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
otrzymania ich kopii,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub podmiot
współpracujący,
• prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].
9. Podanie danych osobowych jest
• dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www, a ich
zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki,
• dobrowolne, gdy udzielacie Państwo zgody,
• warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, zlecenia,
zamówienia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na
zapytanie lub zawarcie umowy.
10. Bezpieczeństwo danych
• Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a
użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą
protokołu SSL,
• Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa
informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
przewidziane prawem.

pl_PL