EverGreen 1212

Ekologiczny środek usuwający farby i lakiery

Ekologiczny preparat usuwający tłuszcz, lakier, farby, żywice alkidowe, poliestrowo-imodowe, poliestrowe, epoksydy, kleje cyjanoakrylowe, Uwalnia części metalowe takie jak skóra, papier, tektura, materiał, żelazo, stal, metale lekkie z pozostałości żywic, farb, lakierów, zaschniętego smaru, oleju, tłuszczu i innych trudno zmywalnych zanieczyszczeń. Delikatny preparat niezawierający ciężkich, mutogennych rozpuszczalników np. toluen, dichlorometan, xylen.

Zastosowanie

Przy pomocy tego środka usuwamy z elementów stare żywice,
żywice elektroizolacyjne, farby, lakiery, bardzo ciężkie zanieczyszczenia olejowe, smaryStosuje się na plastik, PCV,
linoleum, syntetyki, tworzywa, skórę, materiał, szkło, metal,
ceramikę, drewno.

Stosowanie

Nierozcieńczony rozprowadza się pędzlem lub gąbką. Należy
odczekać i zmyć zabrudzenie i ewentualnie czynność powtórzyć.

EverGreen 1212

.700ml (atomizer) 1kg 5kg 30kg

EverGreen RDPE

Rozpuszczalnik bezpieczny i przyjazny dla środowiska

Rozpuszczalnik bezpieczny dla środowiska, zastępuje naftę oraz preparaty węglowodorowe, do użytku warsztatowego.

Zastosowanie

-Usuwanie starych powłok malarskich
-Czyszczenie pozostałości po żywicach poliuretanowych
-Czyszczenie pozostałości po żywicach poliestrowych
-Usuwanie graffiti
Zastosowany samodzielnie lub w preparatach, może zastąpić
chlorek metylenu zaklasyfikowany jako R40 (niebezpieczeństwo nieodwracalnych skutków).
Idealny do pokrywania zwojów blachy, zastępuje izoforon lub
eter glikolu etylenowego w celu zmniejszenia szkodliwego
wpływu na środowisko.
W odlewnictwie jako doskonały i bezpieczny rozpuszczalnik do
preparatów wiążących żywice.

Dane techniczne

Właściwości:                                                                                                    Masa cząsteczkowa (g/mol)                            158,6                                  Gęstość w 20°C (g/cm3)                                   1,09                                    Współczynnik załamania (nD) w 20°C            1,425                                  Zakres destylacji – ciśnienie 1013 hPa (°C)    200-235                            Prężność par w 20°C (Pa)                                  6                                          Lepkość dynamiczna w 20°C (mPa.s)             2,9                                     
Rozpuszczalność w 20°C (%):                                                                      Woda w rozpuszczalniku (% wt.)                     3,44                                      Rozpuszczalnik w wodzie (% wt.)                    5,7                                        Współczynnik parowania w 80°C (g/min)     0,031                                    Współczynnik parowania (octan butylu=1)  0,086                                    Współczynnik rozpuszczalności (metoda HANSENa):  
– d/D (J/cm3)1/2                                            17,2                                        
– d/P (J/cm3)1/2                                             6,26                                        
– d/H (J/cm3)1/2                                             9,16                                       
Temperatura zapłonu (°C) Zamknięty pojemnik 100                               
Samozapłon (°C)                                            360                                          Temperatura krzepnięcia (°C) –                    20                                            Przewodność elektryczna (nS•cm-1)           5                                        Oporność w 20 C (MΩ•m)                                 2                                          Specyfikacja:                                                                                                    Dystrybucja (% wagowe) (GPC):                                                             Glutaran                                                            59 – 67                                   Bursztynian                                                      20 – 28                                  Adypinian                                                          9 -17                                  Zawartość estrów (%) (GPC)                            ≥ 99                                     Barwa                                                                   ≤ 10 (Apha)                      Zawartość wody (%)                                          ≤ 0,05                                
Zawartość metanolu (%) (GPC)                       ≤ 0,2                                   
Kwasowość (mg KOH/g) (Acydymetria)        ≤0,3                                     

Dane ekotoksykologiczne

Podatność na biodegradację
Badanie BD A17 dowodzi całkowitej i szybkiej biodegradacji EverGreen RPDE
W warunkach laboratoryjnych (AFNOR T90-312, ISO 7827, OECD
301A), w ciągu 18 dni, procentowa biodegradacja EVERGREEN RPDE
wynosi 97%.
Test ekotoksyczności wodnej
IC50 Daphnia magna/24h = 180 mg/l RPDE.

EverGreen RDPE30kg 200kg 1000kg

pl_PL